Działania w ramach ochrony środowiska

MINEX z racji swojej działalności jest wytwórcą odpadów i mocą Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) jest zobowiązany do opracowania i przestrzegania zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski swojego programu gospodarki odpadami.

Wytwarzanie odpadów budowlanych jest główną istotą działalności firmy MINEX. Najwięcej odpadów wytwarzanych jest podczas wyburzania, demontażu lub rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych.

W rozumieniu ustawy i zgodnie z klasyfikacją odpady budowlane przewidziane do wytwarzania przez firmę MINEX są zaliczane do grupy odpadów obojętnych, czyli takich, które miedzy innymi nie ulegają biodegradacji ani istotnym przemianą fizycznym, chemicznym czy biologicznym i nie powodują zagrożenia dla zdrowia ludzi. Firma podejmuje wszelkie akcje i przestrzega ogólnie przyjęte procedury w celu zminimalizowania potencjalnego chwilowego negatywnego oddziaływania tych prac na środowisko.

Podczas prowadzenia swojej działalności związanej z wytwarzaniem, składowaniem, transportem, obróbką czy magazynowaniem odpadów obojętnych stosujemy miedzy innymi następujące sposoby zapobiegania ich ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko:

 • Wdrażamy nowe technologie i nowoczesny sprzęt ograniczające wielkość odpadów.
 • Segregujemy wytworzone odpady w trakcie wytwarzania.
 • Ograniczamy do niezbędnego minimum składowanie odpadów w miejscu wytwarzania.
 • Usuwamy lub przekazujemy do usunięcia specjalistycznym firmom wytworzone odpady.
 • Składujemy wytworzone odpady obojętne w miejscach wyznaczonych i chronionych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • W razie konieczności, przed pryzmowaniem odpadów zabezpieczamy teren na tymczasowym placu składowym nieprzepuszczalną membraną.
 • W razie konieczności, przykrywamy spryzmowany odpad plandekami ochronnymi.
 • Zabezpieczamy skrzynie ładunkowe i kontenery plandekami lub siatkami ochronnymi w celu wykluczenia zjawiskom pylenia lub gubienia odpadów podczas transportu.
 • Używamy specjalistycznych samochodów z kontenerami do składowania gruzu i odpadów budowlanych z samoczynnym systemem wciągania.
 • Przeprowadzamy na bieżąco przeglądy techniczne pracujących maszyn i używanego sprzętu.
 • Prowadzimy szczegółową ewidencję odpadów.
ochrona środowiska

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.